Spolky, hnutí, sdružení

Život v diecézi zpestřuje mnoho laických společenství, spolků a hnutí. Organizují kulturní programy, pečují o církevní dědictví, podporují vzdělávání a zájem o dění ve společnosti, věnují se potřebným, spojují lidi a kultivují prostředí kolem sebe.

Česká křesťanská akademie (Domažlice, Klatovy) 

Česká křesťanská akademie chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti.

www.krestanskaakademie.cz

 

Fandíme rodině, z. s.                                                                  

Spolek tvoří rodiny z okolí Domažlic. Společně pořádají Rodinný ples, Víkend pro chlapy, společnou zimní dovolenou v Perninku, akce pro děti, letní dovolenou v Alpách, pochod za Kozinou, výlety na kole a mnoho dalších akcí.

www.fandime-rodine.cz

 

Fara Domaslav                                                                                      

Spolek Domaslav byl založen v roce 1998 kolegiem správců fary v Domaslavi. V současné době má ve výpůjčce od Biskupství plzeňského faru a kostel sv. Jakuba Většího, které svépomocí a z grantových prostředků opravuje. V Domaslavi pořádá různé víkendové akce a dílny, jejichž účastníky jsou převážně mladí lidé. Faru také zapůjčuje k pobytu dalším neformálním skupinám nebo organizacím věnujícím se dětem a mládeži.

www.domaslav.cz

 

K SRDCI, z. s.                                                                                

Cílem dobrovolného neziskového sdružení občanů K Srdci je podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech, ať už sociálního, vztahového, nebo existenciálního rázu. Nesupluje sociální ani odborné psychologické služby, ale pomocí osobního přístupu chce posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých důvodů ztrácejí nebo ztratili.

www.ksrdci.cz

 

Hroznatova akademie                                                               

Kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie zřízené Kanonií premonstrátů Teplá působí v prostorách jižního křídla kláštera. Jeho cílem je prezentovat široké veřejnosti historii daného místa a nabízet zajímavé volnočasové aktivity. Chce pomáhat v rozvoji také nadané mládeži i výtvarníkům a hudebníkům z regionu.

www.klastertepla.cz/hroznatova-akademie

 

Karmelitánské knihkupectví Plzeň                   

Prodejna křesťanské literatury a dalších církevních produktů. Mimo jiné také pořádá přednášky a autogramiády s autory zajímavých titulů.

www.kna.cz/plzen

 

Kolegium katolických lékařů                                                    

Asociace kolegií katolických lékařů je dobrovolným sdružením diecézních kolegií katolických lékařů České republiky. Mezi její cíle patří přispívat k humanizaci medicíny a komplexní péči o pacienty a prosazovat mezi zdravotníky i ve společnosti úctu k lidskému životu od jeho početí do přirozené smrti. Pomáhá katolickým lékařům prohlubovat vlastní duchovní život, vzdělávat se teologicky, filozoficky i odborně ve shodě s naukou katolické církve a šířit křesťanské principy mezi zdravotníky a ve společnosti.

www.katlek.cz/plzen

 

Kolpingova rodina – Starý Plzenec                                          

Kolpingovo dílo ČR se podle svého zakladatele snaží reagovat na aktuální potřeby a problémy společnosti a pomáhá lidem hledat východiska ze složitých životních situací.

www.kolping.cz

 

Komunita Noe v Holostřevech                                                  

Komunita Noe, působící na faře v Holostřevech, doplňuje již několik let paletu diecézní nabídky aktivit o kontemplativní pobyty trávené především v tichu, organizuje dny zaměřené na poznávání sebe sama a prohlubování vztahu s Bohem. 

www.komunitanoe.cz

 

MATTIAS, z. s.                              

Zájmová skupina historického a scénického šermu Mattias nabízí ukázky soubojů, divadlo, naučný program, čestnou stráž, vzdělávací pořady pro ZŠ, ukázky střelby, střelba z kuší a luků, ukázku tortury, katovnu, večerní (noční) představení a další atrakce pro děti.

www.sermiri.cz/skupina/mattias

 

Národní iniciativa pro život                                                      

Národní iniciativa pro život má za cíl napomáhat ochraně základního lidského práva, tj. práva na život od okamžiku početí až do přirozené smrti.

www.niz.cz

 

Brána, z. s.                                                                                                  

Brána, z. s. je společenstvím dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zájem o morální, duchovní, kulturní, komunikační, společenský a fyzický rozvoj dětí a mládeže v duchu křesťanských principů. 

dcmplzen.cz/brana

 

Orel                                                                                                    

Posláním Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla je v první řadě výchova mladých lidí a dětí nejen prostřednictvím sportovních aktivit.

orelplzen.webnode.cz

 

Rodinné centrum Plzeň, z. s.                                                   

Posláním Rodinného centra Plzeň je upevňování, podpora a rozvoj manželského a rodinného života v duchu křesťanských hodnot. Nabízí bohatou nabídku programů, pobytů či seminářů pro manžele, partnery i jednotlivce.

www.rocep.cz

 

Salesiánské hnutí mládeže                                                          

Křesťanská organizace s celostátní působností, jejímž posláním je výchova dětí a mladých lidí. Nabízí pestrou nabídku zájmových kroužků, otevřený klub pro děti, mnohé jednorázové akce, přípravu mladých animátorů, víkendové a prázdninové akce a tábory a na požádání také poradenství v oblasti křesťanství, výchovy a mezilidských vztahů.

plzen.shm.cz

 

Salesiánské středisko mládeže                                                 

Salesiánské středisko mládeže v Plzni, organizované salesiány, je pedagogickým prostorem pro děti, mladé i jejich rodiče. Nabízí pestrou nabídku aktivit odpovídajících různorodým zájmům a potřebám. 

www.sdbplzen.cz

 

Společenství Magnificat               

Společenství Magnificat patří k širšímu premonstrátskému společenství tepelské kanonie premonstátů (třetí řád). Mohou do něho patřit nejen ti, kteří žijí v blízkosti Teplé, ale všichni zájemci.

www.klastertepla.cz/spolecenstvi-magnificat

 

Spolek Chotěšovská vlna                                                           

Spolek Chotěšovská vlna vznikl za účelem všestranného rozvoje mladých lidí, a to především dobrovolnickou prospěšnou prací na obnově a záchraně kulturního dědictví národa a dalšími aktivitami pro zvýšení povědomí občanů o památkách a historických objektech nejen na území Plzeňského kraje.

www.vecerproklaster.cz

 

Svět podle Jakuba                                         

Hlavním úkolem občanského sdružení Svět podle Jakuba je sbírat nápady, vědomosti, zkušenosti a ostatní kladné impulsy nejen v oblasti hudby a to vše účinně a prakticky využívat k podpoře studia a osobního rozvoje mladých hudebníků. Chce jim pomáhat nalézat cestu k jejich posluchačům formou netradičních projektů, které by otevřely nové pohledy na hudbu jako na univerzální jazyk a odhalily hluboký a skutečný prostor, jejž svět nabízí. Jeden z aktuálních projektů sdružení je věnován záchraně vzácných varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně.

www.svetpodlejakuba.cz

 Foto: Jiří Strašek

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás